202401.05
0

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2024, 3:00 μ.μ. στο Palace Reception Hall, 1717 Le Corbusier Blvd, Laval, H7S 2K7.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. 03/2022-2025, 3:00 μ.μ.)

1. Έναρξη συνεδρίασης
2. Διαπίστωση απαρτίας
3. Προσευχή
4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
5. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
6. Αναφορά Προέδρου
7. Επικύρωση νέων εσωτερικών κανονισμών Κοινωνικών Υπηρεσιών
8. Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023-2024
9. Παρουσίαση προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024-2025
10. Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΜΜ και Έκθεση Ορκωτών Λογιστών λήγοντος οικονομικού έτους 30 Ιουνίου 2023
11. Διορισμός Ορκωτών Λογιστών
12. Συμπλήρωση θέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής
13. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
14. Περίοδος ερωτήσεων μελών
15. Νέα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Παναγιώτα Τσιούτρα
Γενική Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (22 Δεκεμβρίου 2023).

To Download the official Agenda:
AGENDA