• Να παρέχουμε στον πελάτη ή στους δικαιούχους κάθε καταγωγής, πληροφορίες και κατανόηση σχετικά με το σύστημα των υπηρεσιών μας ή της υπηρεσίας που χρειάζονται.
  • Να παρέχουμε απευθείας υπηρεσίες στους πελάτες μας, που θα είναι συμπληρωματικές στο είδος τους με τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες.
  • Να προωθούμε την υγιεινή και ποιοτική ζωή
  • Να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πελατών μας και το δικαίωμά τους στην ποιότητα, προσαρμοσμένη φροντίδα και σεβασμό στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
  • Να εξυπηρετούμε και να παρέχουμε δραστηριότητες, εξάσκηση και μαθήματα προοριζόμενα για τους ακόλουθους πελάτες, που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σε σημαντικούς αριθμούς:
  • Ηλικιωμένοι
  • Κακομεταχειριζόμενοι ηλικιωμένοι
  • Φυσικοί φροντιστές ηλικιωμένων
  • Άτομα με μειονεκτήματα και φτωχοί
  • Μετανάστες
  • Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε δυσλειτουργική οικογένεια