ΟΡΑΜΑ

Οι πελάτες ή οι δικαιούχοι των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι το κέντρο της προσοχής μας. Πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και επίσης πρέπει να συμμετέχουν στο προσωποποιημένο πρόγραμμά τους για όλο το χρόνο. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους καθώς περνάνε όλες τις αλλαγές της ζωής τους και η ποιότητα της ζωής τους να είναι πάντα σε καλό επίπεδο. Πρέπει να τους βοηθούμε να αντιμετωπίζουν τις ψυχολογικές τους ανάγκες. Ο πελάτης θα πρέπει πάντα να αφήνει το γραφείο μας ικανοποιημένος.

Οι υπάλληλοι, οι εθελοντές και οι έκτακτοι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε ένα θετικό και ευχάριστο κλίμα, όπου οι γνώμες τους, οι δεξιότητές και ικανότητές τους αναγνωρίζονται και εκτιμούνται. Πρέπει να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να αισθάνονται άνετα μεταξύ τους. Πρέπει να είναι χαρούμενοι.

Όταν το προσωπικό είναι χαρούμενο, είναι και οι πελάτες χαρούμενοι.

Πρέπει να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση και εξάσκηση στους πελάτες και στους υπαλλήλους, ώστε να εξακολουθούν να βελτιώνουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους

ΑΞΙΕΣ

 • Εξαιρετικές προσφερόμενες υπηρεσίες
 • Παρέχοντας κάθε φορά στον δικαιούχο επαγγελματική και ποιοτική υπηρεσία
 • Με πολύ σεβασμό, με ευγένεια, παρέχοντας στον δικαιούχο όλη την απαραίτητη προσοχή
 • Επιβεβαιώνοντας ότι ο χρόνος με τον πελάτη δεν διακόπτεται
 • Ακούγοντας χωρίς διακοπή, δείχνοντας συμπάθεια
 • Κατανοώντας τις ανάγκες τους
 • Δείχνοντας ειλικρίνεια
 • Γνωρίζοντας πώς να τους παρέχεται βοήθεια
 • Παρέχοντας βοήθεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους
 • Παρέχοντας δυνατότητες στον πελάτη
 • Καταγράφοντας την βοήθεια, για συνεχή παρακολούθηση
 • Παρέχοντας βοήθεια μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια
 • Συγκεντρώνοντας την προσοχή στον πελάτη / δικαιούχο
 • Περιλαμβάνοντας τον δικαιούχο στο πρόγραμμα φροντίδας
 • Υποστήριξη εξ ονόματος του πελάτη ή του δικαιούχου
 • Ομαδική δουλειά
 • Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
 • Δείχνοντας αλληλεγγύη, συμπάθεια και σεβασμό προς την υπόλοιπη ομάδα
 • Τα μέλη, ακούγοντας τις ανησυχίες των άλλων, υποστηρίζοντας την ομάδα, συμπληρώνοντας αλλήλους.
 • Βοηθώντας αλλήλους προς επίτευξη των στόχων τους
 • Επικοινωνώντας αποτελεσματικά
 • Επιβεβαιώνοντας την πλήρη αντίληψη του προβλήματος από την πλευρά των υπαλλήλων.
 • Ακεραιότητα
 • Φροντίδα για επαγγελματισμό και ειλικρίνεια
 • Κατάλληλη Τεκμηρίωση
 • Αφοσίωση στα καθήκοντα και τον οργανισμό
 • Γνώση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς
 • Συμφωνία με τα επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς και ευθύνης
 • Χρήση κεφαλαίων για τους λόγους και τους σκοπούς που προορίζονται.
 • Εξασφάλιση διαφάνειας
 • Αυτοσεβασμός και σεβασμός προς τους άλλους, φροντίδα για την κατάρτιση και την εξέλιξη μέσα στον οργανισμό
 • Διασφάλιση της ικανότητας διοίκησης
 • Μέτρηση, αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης