Ποιοί είναι οι σκοποί της ΕΚΜΜ;

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 των Εσωτερικών Κανονισμών της ΕΚΜΜ, «οι σκοποί και το αντικείμενο της Κοινότητας είναι να διασφαλίζει την πρόοδο της κουλτούρας του ελληνικής καταγωγής πληθυσμού της περιφέρειας του Μοντρεάλ, και ειδικότερα: να διατηρεί και να προάγει την ελληνική γλώσσα, να ιδρύει φιλανθρωπικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα προς όφελος του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής, να συντηρεί και να διατηρεί την ελληνική ορθόδοξη πίστη και παράδοση».

Πώς μπορώ να γίνω Μέλος;

Κάθε πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, από το μέρος του πατέρα και/ή της μητέρας, που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και που με βάπτισμα και/ή χρίσμα έχει γίνει δεκτό στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος στην Κοινότητα.

Η αίτηση για την ιδιότητα του μέλους πρέπει να υπογραφεί από τον υποψήφιο και να συνοδεύεται από την πληρωμή του ποσού συνδρομής που ισχύει τότε που γίνεται η εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 514-738-2421, εσωτ. 231.

Ποιά είδη Μελών υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών στην Κοινότητα: Τακτικά και Επίτιμα Μέλη.

Ποιά ειναι η διαφορά μεταξύ Ενεργού και Μη-Ενεργού Μέλους;

Ενεργό Μέλος είναι εκείνο που έχει πληρώσει τη συνδρομή του, όπως καθορίζεται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΕΚΜΜ, όσον αφορά σε κάθε ημερολογιακό έτος και όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου. Ένα Ενεργό Μέλος έχει δικαίωμα να ασκεί όλα τα δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις μέλους στην Κοινότητα, όπου περιλαμβάνεται το δικαίωμα να έχει τον λόγο και να ψηφίζει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της περιοχής του, στο Συμβουλευτικό Σώμα ή σε οποιαδήποτε Επιτροπή της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών της ΕΚΜΜ.

Ένα Ενεργό Μέλος, που δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του, όσον αφορά σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος κατά ή πριν την 31η Ιανουαρίου του ημερολογιακού αυτού έτους, από την 1η Φεβρουαρίου θα γίνεται Μη-Ενεργό Μέλος. Ένα Μη-Ενεργό Μέλος δεν θα έχει τα δικαιώματα, τα προνόμια και τις υποχρεώσεις Μέλους στην Κοινότητα.

Ποιός μπορεί να γίνει Επίτιμο Ισόβιο Μέλος;

Επίτιμο Ισόβιο Μέλος είναι εκείνο που με την εξαιρετική συμπεριφορά του και τη συμβολή του σε χρόνο και προσπάθεια έχει κάνει μια σημαντική και αξιέπαινη προσφορά στην Κοινότητα και στην Παροικία, στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ελληνική Παροικία.

Ποιό είναι το οικονομικό έτος της Κοινότητας;

Όπως καθορίζεται από το Άρθρο 23.1 των Εσωτερικών Κανονισμών της ΕΚΜΜ, το οικονομικό έτος της Κοινότητας είναι από την 1η Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με την προηγούμενη έγκριση της Κοινοτικής Γενικής Συνέλευσης, να αλλάξει το οικονομικό έτος της Κοινότητας.

Ποιός διεξάγει τον ετήσιο λογιστικό έλεγχο της Κοινότητας;

Ο ετήσιος λογιστικός έλεγχος διεξάγεται από την Ernst & Young, μια από τις τέσσερεις μεγαλύτερες εταιρίες επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, με 700 γραφεία σε 150 χώρες. Ο ετήσιος έλεγχος είναι μέγιστης σημασίας για την ΕΚΜΜ. Η οικονομική διαχείριση ενός μεγάλου μη-κερδοσκοπικού οργανισμού, όπως είναι η Κοινότητα, απαιτεί διαφάνεια, συνετό και στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και αποτελεσματικότητα, και οι θετικές πληροφορίες και γνώμες που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτή παρέχουν εγγύηση, όσον αφορά στην κατάλληλη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας.