Όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΕΚΜΜ:
  • Η Ετήσια Κοινοτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο σε ημερομηνία και ημέρα, ώρα και χώρο μέσα στην περιφέρεια της Κοινότητας, όπως καθορίζεται με από¬φα¬ση του Διοικητικού Συμβουλίου για να παραλάβει και να εξετάσει τον οικονομικό απολο¬γισμό, την έκθεση του Ορκωτή Λογιστή / (Ορκωτών Λογιστών), να διορίσει τον Ορκωτό Λογιστή / (Ορκω¬τούς Λογιστές) της Κοινότητας καθώς επίσης και να μελετήσει, να ασχο¬ληθεί και να ρυθμίσει κάθε θέμα που νομότυπα εμφανίζεται στην Ετήσια αυτή Κοινοτική Γενική Συνέλευση. Η Ετήσια αυτή Κοινοτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται όχι αργότερα των τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους της Κοινότητας.
  • Κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης ν’ αποτελέσει και Έκτακτη Κοινοτική Γενική Συνέλευση για να εξετάσει, να ασχοληθεί και να ρυθμίσει όποιο θέμα εμφανίζεται νομότυπα στην Έκτακτη αυτή Κοινοτική Γενική Συνέλευση.