Για να δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα* στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο υποψήφιος πρέπει:

α. Να είναι δέκα οχτώ (18) χρονών

β. Να είναι ενεργό Μέλος της Κοινότητας τον καιρό που υποβάλλει υποψηφιότητα.*

γ. Να μην είναι μέλος διοικητικού σώματος άλλου παρόμοιου σωματείου ή ενοριακής κοινότητας.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπηρετεί με θητεία τριών (3) ετών** και μέχρι την εκλογή του διαδόχου του, εκτός αν παραιτηθεί ή μείνει κενή η θέση του λόγω θανάτου ή άλλης αιτίας.

Ο Πρόεδρος δεν υπηρετει περισσότερο από τρεις (3) συνεχείς θητείες. Παρ’όλα αυτά, ο απερχόμενος Πρόεδρος έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για οποιοδήποτε αξίωμα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Μπορεί να εκλεγεί πάλι Πρόεδρος, αφού θα έχουν συμπληρωθεί δύο (2) συνεχείς θητείες του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

* Δύο ενεργά Μέλη της Κοινότητας μπορούν να προτείνουν ένα άλλο μέλος της Κοινότητας για υποψήφιο στις εκλογές. Η πρόταση (αίτηση) πρέπει να είναι υπογραμμένη από τον υποψήφιο που δηλώνει ότι δέχεται την πρόταση και μετά πρέπει να γίνει δεκτή από την Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών.

** Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να γίνει τη δεύτερη (2η) ή τρίτη (3η) Κυριακή του μηνός Ιουνίου κάθε τρία (3) χρόνια.

Για να έχει δικαίωμα κάποιος να εκλεγεί σε καθένα από τα Περιφερειακά Συμβούλια πρέπει:

α. Να είναι δέκα οχτώ (18) χρονών

β. Να είναι κάτοικος της αντίστοιχης Περιφέρειας κατά την ημερομηνία των εκλογών αυτών

γ. Να είναι ενεργό Μέλος της Κοινότητας τον καιρό που υποβάλλει την πρόταση *

δ. Να μην είναι μέλος διοικητικού σώματος άλλου παρόμοιου σωματείου ή ενοριακής κοινότητας

* Δύο Ενεργά Μέλη της Κοινότητας μπορούν να προτείνουν ένα άλλο μέλος της Κοινότητας να είναι υποψήφιο στις εκλογές. Η πρόταση (αίτηση) πρέπει να είναι υπογραμμένη από τον υποψήφιο, που δηλώνει ότι δέχεται την υποψηφιότητα και πρέπει να γίνει δεκτή από την Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών.