ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΟΥΝ:
  • Κάθε άτομο ελληνικής καταγωγής, από πατέρα και/ή από μητέρα, που είναι 18 ετών και άνω και έχει γίνει δεκτό στην Ανατολική Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία με βάπτισμα ή χρίσμα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στην Κοινότητα.
  • Κάθε άτομο που έχει παντρευτεί με άτομο ελληνικής καταγωγής από πατέρα και/ή από μητέρα, και έχει γίνει δεκτό στην Ανατολική Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία με βάπτισμα και/ή χρίσμα και είναι 18 ετών και άνω, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στην Κοινότητα.
  • Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών στην Κοινότητα:

Τακτικά Μέλη, και

Επίτιμα Μέλη

α. Η ετήσια συνδρομή ισχύει για μια περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εγγραφής. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να ανανεωθεί για διαδοχικές περιόδους δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της περιόδου ή της ανανέωσής της, ανάλογα με την περίπτωση.

β. Τα δικαιώματα, τα προνόμια και τα ευεργετήματα εφαρμόζονται πλήρως τριάντα (30) ημέρες μετά την εγγραφή και λήγουν εάν η εγγραφή μέλους δεν έχει ανανεωθεί, τριάντα ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου που ίσχυε η συνδρομή μέλους.

2016-17 ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ